En el jutjat

En el jutjat

-Bon dia! Pot indicar-me en quina oficina he de sol·licitar una partida de naixement?

-És ací mateix.

-És necessari que òmpliga algun formulari?

-No, no cal. Només m’ha de donar les dades seues: el nom, els cognoms i la data de naixement.

-Em diuen Òscar Bou Gutiérrez, i vaig nàixer el 15 d’abril del 1980.

-A Castelló mateix?

-Sí, sí.

-D’acord. Doncs ja ho tinc tot. Pot passar a arreplegar-la dilluns que ve.

-No me la pot donar ara?

-És que l’he de buscar encara a l’arxiu, i després l’ha de firmar el jutge.

-Bé, i quin és el problema?

-És que el senyor jutge només firma de huit a nou.

REMARQUES DE VOCABULARI

acarament careo

advocat –ada abogado –a

agreujant (o agravant, variant secundària) agravante

este –a (o aquest –a) este –a

banqueta banquillo

codi código

compareixença comparecencia

comparéixer comparecer

condemna condena

delicte delito

desnonament desahucio

desnonar desahuciar

greuge agravio

judici (o juí) juicio

jutge –essa juez –a

jutjat juzgado

pleit (o plet) pleito

premeditació premeditación

presumpte presunto

recurs d’empara recurso de amparo

sentència sentencia

suborn soborno, cohecho

testimoni testigo

traïdoria alevosía

usdefruit usufructo

violació de domicili allanamiento de morada

Un poquet de gramàtica pràctica

Les vocals

Generalment, l’ortografia de les vocals no presenta problemes, ja que la pronúncia i l’escriptura solen coincidir, però no sempre és així. Fixa’t en la paraula naixement que ha aparegut en el diàleg i observa la vocal en negreta. Segurament hauràs sentit amics valencianoparlants pronunciar /naiximent/. Bé, esta pronúncia és acceptable, al costat de /naixement/. Passa el mateix en les paraules coneixement, creixement, renaixement, etc. En un nivell formal, totes estes paraules s’han d’escriure amb e.

Ara, presta atenció als següents grups de paraules en què hi ha divergències entre l’escriptura i la pronúncia col·loquial. La diferència amb els monts anteriors és que s’han de pronunciar igual que s’escriuen. Notaràs que tots estos mots varien de la seua escriptura normativa per influència del castellà.

Valencià amb ‘a’, castellà amb ‘e’

afaitar afeitar

ambaixada embajada

arravatar arrebatar

assassí asesino

avaluació evaluación

avaluar evaluar

avaria averia

avariar averiar

extraversió extroversión

extravertit extrovertido

latrina letrina

picaporta picaporte

posa pose

rancor rencor

sanefa cenefa

Sardenya Cerdeña

Valencià amb ‘e’, castellà amb ‘a’

ametista amatista

assemblea asamblea

ebenista ebanista

efeminat afeminado

empara amparo

emparar amparar

enyorar añorar

eruga oruga

esternudar estornudar

ferm firme

gelea jalea

honestedat honestidad

javelina jabalina

litre litro

meravella maravilla

metre (‘unitat de mesura’, diferent de metro, ‘mitjà de transport’) metro

monestir monasterio

ràfega ráfaga

resplendor resplandor

revenja revancha

santedat santidad

següent siguiente

seguretat seguridad

sergent sargento

vernís barniz

Valencià amb ‘i’, castellà amb ‘e’

ambigüitat ambigüedad

antiguitat antigüedad

contemporània contemporánea

contenidor contenedor

declivi declive

desimboltura desenvoltura

diabetes diabetes

eclipsi eclipse

galió galeón

indicible indecible

infermer enfermero

infermeria enfermería

línia (però els derivats van amb e, per ser d’origen culte: lineal, alinear, alineació, etc.) línea

mantenidor mantenedor

nucli núcleo

ordinador ordenador

penis pene

quítxua quechua

sobirania soberanía

Tunis (ciutat) Túnez

Valencià amb ‘o’, castellà amb ‘u’

aixovar ajuar

assortiment (conjunt de coses variades, però de la mateixa classe, per exemple, un assortiment d’embotit) surtido

assortir surtir

assortit (provist d’alguna cosa, abastit, variat) surtido

atordir aturdir

avorriment aburrimiento

avorrir-se aburrirse

bordell burdel

Bordeus Burdeos

Borriana Burriana

botifarra butifarra

brúixola brújula

calorós caluroso

capítol capítulo

cartolina cartulina

conservadorisme conservadurismo

cobriment cubrimiento

cobrir cubrir

croada cruzada

durador duradero

embotit embutido

escàndol escándalo

escodrinyar escudriñar

esdrúixol esdrújulo

estoig estuche

estrafolari estrafalario

fonament fundamento

furóncol furúnculo

governamental gubernamental

Hongria Hungría

joglar juglar

joguet juguete

joventut (però juvenil, per ser un derivat d’origen culte) juventud

monyó muñón

nodrir (però són amb u: nutrici, nutrició, nutrient, nutritiu) nutrir

ordir urdir

pèndol péndulo

ploma pluma

podrir pudrir

polir pulir

polsar (però pulsació) pulsar

polvoritzar pulverizar

rètol rótulo

rigorós riguroso

robí rubí

romanés rumano

Romania Rumanía

rossinyol ruiseñor

rostidera rustidera

rostir rustir

sofrir sufrir

sospir suspiro

temorós temeroso

títol, avanttítol, subtítol (però són amb u alguns derivats: titulació, titular, titulat) título, antetítulo, subtítulo

tomba tumba

tombar tumbar

torbar turbar

Torí Turín

torró turrón

triomf triunfo

triomfar triunfar

Valencià amb ‘u’, castellà amb ‘o’

ateneu ateneo

bufetada bofetada

butxaca bolsillo

escull escollo

fetus feto

focus foco

fòrum foro

muntanya montaña

muntar montar

pireu, el Pireo, el

porus poro

ritu rito

sèrum suero

suborn soborno

supèrbia soberbia

suportable soportable

suportar soportar

tipus tipo

tramuntana tramontana

trofeu trofeo

turment tormento

Castellanismes innecessaris

boqueró* aladroc

Cambrer, per favor, pose’ns papes i olives amb aladrocs.

coliseo* coliseu

En el coliseu romà tenien lloc tot tipus d’espectacles, des de teatre fins a combats entre gladiadors.

empedernit –ida* empedreït –ïda

Ma mare és una lectora empedreïda: s’ha llegit totes les novel·les de la biblioteca.

empeine* empenya (mot femení)

El golàs de Messi al Madrid ha sigut una canonada des de trenta metres amb l’empenya.

és dir* (sentit explicatiu) és a dir

Hem de solucionar el problema, és a dir, hem d’actuar ja.

flequillo* serrell, franja

Des que la conec Adriana sempre ha dut serrell.

neoiorquí –ina* novaiorqués –esa

Woody Allen és un dels novaiorquesos més insignes.

reanudació, reanudar* represa, reprendre

En la represa l’Hèrcules marcà dos gols i guanyà el partit.

rombo* rombe

S’ha comprat un jersei de rombes i una camisa blanca.

tiovivo* cavallets

No sé per què, però als xiquets menuts els enxisa pujar als cavallets.

Més lèxic

Cita i citació

La codificació de les llengües no és una simple transcripció al diccionari dels usos lingüístics espontanis. En el procés de formalització s’aprofiten els doblets formals per a expressar amb precisió les idees existents en una llengua. Així, una cita és, com tothom sap, l’’acció d’assenyalar un dia i una hora per a parlar dos o més persones’. Hem concertat una cita per a divendres. Mentre que citació, a banda de ser l’’ordre de compareixença dictada per una autoritat’ (He rebut una citació del jutge per a declarar el dia 20 de juliol), significa també (i en este sentit sol utilitzar-se sovint cita) el text d’un autor que s’addueix en suport d’una opinió. En l’examen del mitjà he fet una cita molt oportuna d’Aristòtil i l’examinadora s’ha quedat bocabadada, però pel que es veu li ha agradat, perquè he aprovat!

Locucions, frases fetes i refranys

a l’una: unidament, a un temps (cast. a una)

Els estudiants van protestar tots a l’una.

de mena: per naturalesa (cast. con ganas, por naturaleza)

Ma tia Victòria és una dona patidora de mena.

no saber-hi ni un borrall: no entendre-hi, no saber-ne gens (cast. no entender ni jota)

El nóvio d’Anna començà a parlar de física quàntica i jo no hi entenia ni un borrall.

riure’s del món: no tindre prejudicis, despreocupar-se del que diran (cast. reírse del mundo, ponerse el mundo por montera)

Lluc sempre ha sigut un model per a mi, perquè és una persona oberta que es riu del món.

tants caps tants barrets (cast. cada maestrillo tiene su librillo)

Topònims

Petrer

el Campet

el Pantanet

l’Alturó

Penya Negra

Urbanització Ciutat Verger

Altres llocs

Aiòder

Avinyó

Bunyol

illes Verges (cast. islas Vírgenes)

Istanbul

Polinèsia

República Txeca

Salzburg

Sant Fulgenci

Xalans (cast. Jalance)

One thought on “En el jutjat”

 1. *acudir / acórrer, anar, assistir (a) | passar a-per, arribar, saltar, allargar-se, arrambar-se, acollar Bal. (anar un lloc, poc de temps, amb poc d’esforç. cast. llegarse) | deixar-se caure a, girar-se a, recaure a; tirar-fer la via de, anar a la volta de, fer cap a, fer proa a, encaminar els seus passos a, posar els seus a (anar, aturar-se deliberadament a tal lloc) | visitar, participar, presentar-se, comparèixer, confe-rir(-se), treure (DCVB: Cavalcau-lo una estona per la vila per los llocs on més remor se faça e més hi trau la gent). *acudir a : dirigir-se a, portar-se a-vers R, adreçar-se a, anar a veure, anar cal metge, especialista… | ocórrer, venir a (es)ment, al cap, a (la) memòria, al cor (oferir-se de sobte a l’esperit el record d’alguna cosa) | ocórrer, passar(-se) pel cap-carabassa-carabassot-magí-pensament, per l’escudeller, per la barretina-clepsa-bertrola, caure en el cor, venir en ment, revelar-se Tort. (agafar una idea, tenir una idea sobtadament, ficar-se al cap. Se passà o li passà pel cap de convertir els musulmans). *no se m’acut : no hi caic, no hi doni | recórrer, apel·lar a (cercar ajut)
  *acudit / estribot / epigrama / bertranada R / carallada R (joc de mots o història curta d’intenció humo-rística) | agudesa, eixida-sortida-sallida, sortit m., botada, pensada, facècia, gràcia, dita, deble Tort., coverbo Bal. (idea que ocorre sobtadament, pensament agut o original, no esperat). Sortida de cap de marge: bertranada o sortida poc assenyada. V. Ocurrència

  *coacció / coartació / limitació / restricció / constrenyiment / constrenya-constreta ant. / destrenyement ant.
  coaccionador / coactiu / coacte, coacta
  *coaccionar / coartar / limitat / restringir / restrènyer (R) / constrènyer / destrènyer ant. / contreure / obligar, forçar algú contra son grat /

  *condemna / condemnació

  *jutjat m. / tribunal / cort clàss. (de justícia. cf. fr, ang., cast. d’Amèrica) (calc del cast., pretura Alg., calc de l’it.). Un alt tribunal és una cort: Cort de Justícia de la Unió Europea. pop. Dur algú a la barra: dur-lo al tribunal

  *despreocupació / indiferència, calma, flegma, tranquil·litat, apatia, malagana, desgana, malcor, aban-dó (m), deixament (m), displicència, desinteressament, negligència, incúria, descurança, mala en-dreça, desatenció V. *Desídia
  *despreocupar-se / no preocupar-se / no xautar-se DIEC, R / no xaltar-se R / no jaltar-se de R / no jautar-se de R / afluixar-se de / desencaparrar-se / regalar-se Bal. / fer-se trons de Bal. / fer-se tres-quinze unces Bal. *despreocupar-se’n: tirar-s’ho darrere-a l’esquena, posar les ànsies sota del coixí. riure’s del món: no tenir prejudicis, no preocupar-se del que diran
  *despreocupat / panxacontent / fresc / penques / tranquilàs

  *ganes / gana cf. Bal., cat. clàss. / enveja R, Emp., cat. clàss. / talent f. cat. clàss. / humor / sabor ant. (tenir ~ de, (fer) venir ~ de, fer ~ de, donar ~ de) | fam (tenir ~ de) (desig molt intens, que dóna turment). *amb ganes: de mena, per naturalesa; de valent; a mos redó (menjar ~) | fig. motivació / engrescament / entusiasme. *ganes de ~ : adrecera, badallera-badera R, ballera (tenir la balladora), bevera, boçera, botera, bufadera-bufera, cacera, caguera, caminera, cantera (tenir la cantadora ≠ perdre el cantet), casera (anar casador-casadís), correra-corredera-correguera, cridera, dormidera-dormiguera, eixavuiradera, escriguera, esternudera, feinera, feinegera, fumera, garlera (≠ perdre el cantet), glosera, gratera, juguera (fer juguerines R, tenir ~ Emp), llegiguera, mamera, marmolera, masteguera, mengera, mirera, nedera, parlera-parladera (≠ perdre el cantet), passera, pastera, petera, piquera, pixera, ploguera (el temps, voler ploure), ploradera-plorera, ragera, rallera, riallera o riguera (o tenir rialles), remenera, rodera, ronquera, salera, salivera, suquera, xuclera (créixer-venir la saliva a algú, fer sabonera: venir-li gran desig d’una cosa, o gran gust de sentir-la, de pensar-hi. Fer saliva: excitar), somiera (sonyera), sonera-sonaguera (de sonar; de dormir), sopera, toquera, tossiguera-estosseguera, treballera, tupera, viatgera, volera, xerrera-xarrera (xerrola o xerroles), xiulera-siulera, etc. (tenir/(fer) venir ~) (≠ perdre el cantet), ni Fer dentera-denteta-dentetes-dents, fer gola, fer enveja-envejota-envegeta, fer-se-li les dents llargues, les dents li pruen. També anar + inf. (anar ballador; anar cantador, etc.: tenir gana de ballar, de cantar, etc), o amb Venir (me ve vòmit, tinc vòmit) o Aga-far (m’agafa son, m’agafa set, m’agafa fam, m’agafa tos… o M’agafa caguera, m’agafa pixera…), Venir o entrar son, a algú: venir-li gana de dormir) (fer gana-talent o obrir la gana: produir apetit de menjar). Tenir fred als teus: tenir-sentir enveja. *ni ganes! : de cap manera! *quedar amb les ganes: restar a l’escapça, restar a la lluna de València, restar amb un pam de nas, restar-se els pixats dins lo ventre (sentir-se frustrat). *tenir-li ganes, a algú: tenir la dent (o les dents) sobre algú, tenir (una) bola, tenir el dit a l’ull, tenir mania, no poder veure’l-la, voler-li (fer) mal
  *ganga / gratos plur. / bicoca / albina (profit inesperat, cas fortuït avantatjós ; dret pel qual el sobirà s’apropia dels béns d’un estranger no naturalitzat mort dins els seus estats, de alibi natus “foraster”) / bona-gran ocasió / gran oferta | saldo / moma (cosa a bon mercat) | moma (allò que hom dóna o rep per damunt del que pertoca segons llei) | reblec / rebrec (rampoina). *gangues de l’ofici: inconveni-ents-coses de l’ofici, això ja passa en aquesta feina
  ganós R, cat. clàss. / anhelós / desitjós / delerós

  *nòvio / novi R / nuvi / promès | xicot / amiguet / company-companyó (sentimental) / estimat / galindoi / festejador / jove R. / fringaire R. Nuvi o novi R correctes sols per a qui ha previst de maridar-se. cast. *Ser novios : festejar, veure’s, sortir plegats, freqüentar-se

  *cita / citació (ordre donada a qualcú de comparèixer a una hora certa a un lloc determinat; fet d’assenyalar temps i lloc per a veure’s dues o més persones; text d’un autor que s’addueix) | citament / apuntament / hora / data (prendre; donar; marcar; fixar-concertar, fitar Bal.; demanar; tenir (una) ~) (cal metge, etc) / data (prendre, demanar) / apuntament (restar en apuntament amb algú ant.) / vista clàss. *donar-se cita : citar-se, trobar-se, aplegar-se, ajuntar-se, reunir-se, veure’s, tenir (una) vista clàss. («Ere un hermità e havie un fadrí que li mostrave de legir, e donà-li hora que vingués a pas-sar…» Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum VI, 170 v) | citació (text que s’addueix; convocació personal de caràcter oficial)
  citar(-se) / trobar-se / aplegar-se / ajuntar-se / reunir-se / veure’s (a tal lloc i hora) / tenir (una) vista clàss.
  *citat (estar ~) / tenir (una-un) citació / citament / apuntament / vista / hora / data (a tal lloc o amb tal persona)

  *empedernit / empedreït / empedrit / endurit / envellit / inveterat / reconsagrat / antigat (fumador, be-vedor… ~)

  *suborn / subornament / subornació (*greixar la pota / engreixar o untar les mans, el palmell de la mà, les molles, les rodes, les corrioles, el carro / fer córrer la bruixa / donar un sotamà / tapar els ulls / tapar la boca (a algú) (donar diners per a subornar o aconseguir alguna cosa)

  violació de domicili / trencament de casa

  *presumpte / presumit / suposat

  diabetIs

  ebenista / fuster primater Bal.

  honest (moral, conforme a la decència; no oposat als bons costums i més particularment a la bona conducta sexual) | honrat (enaltit per honor; posat en honra, en dignitat ; que obra conforme a l’honor; que no fa accions dolentes, especialment de les que impliquen engany o deslleialtat) («Robador de la honor de la dita ma germana e mia, haveu deshonestament tacada i deshonrada incessant la dita ma germana», Joanot Martorell, lletra de requesta de batalla a ultrança a Mompalau; armà plets defensant l’honor de sa germana Damiata, la qual havia estat bíblicament per son cosí Joan de Mompalau sota promesa de matrimoni incomplida)
  honest no vol dir honrat ni cortès, urbà V. Honest
  honestedat (qualitat d’honest) | honradesa (qualitat d’honrat) V. Honest

  *escodrinyar / escorcollar

  rostidOra

  avorriment o avorrició no vol dir tedi, fastig [fəstíʧ], sinó detestació, aversió, fàstic
  avorrir no vol dir enfastijar, enfastidir (causar fastig o tedi (a qualcú) sinó detestar, odiar, tenir en odi, tenir avorrit, tenir en fàstic (fastiguejar o enfastigar R, ant. : causar fàstic (a algú); molestar en extrem)
  avorrir-se no vol dir enfastidir-se, enfastijar-se, entediar(-se), empipar(-se), enyorar-se R (sentir fastig o tedi) sinó detestar-se, odiar-se (fastiguejar-se o enfastigar-se R, ant. : causar fàstic (a algú); moles-tar en extrem)
  *avorrit / avorridor / avorrent (odiador) | tediós / fastijós / fastidiós / enfastigós R / enyoriu R (avorridor: que odia, detesta)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *