All posts by Sabina Asins Velis

La reseña: Arquitectures tradicionals de l’aigua a les Valls del Vinalopó

El catàleg de les Arquitectures tradicionals de l’aigua a les Valls del Vinalopó es converteix en un docu­ment primari de treball, que identifi­ca els valors, la tipologia i l’estat de conservado de les construccions, i ha de servir per a orientar la integració d’aquestos elements en els instru­ments de planificació territorial.

Read More »