En la piscina

En la piscina

-Bon dia! Voldria apuntar el meu fill a les classes de natació.

-Molt bé, òmpliga la instància, per favor.

-Hi ha moltes persones en llista d’espera?

-Sí, hem rebut moltes sol·licituds, però el torn de primera hora del matí està encara lliure.

-Perfecte! És el torn que volem nosaltres. A quina hora obrin les portes?

-Fins ara hem obert a les deu del matí, però d’ara en avant, com que el curs de natació comença a les nou, obrirem abans.

-I mentre els xiquets fan les classes, la piscina està tancada per al públic, supose.

-De cap manera, sempre deixem un parell de carrers lliures per a la resta d’usuaris.

-Magnífic! Em sembla que jo també vindré a nadar. Així, mentre espere el meu fill, faré un poc d’exercici.

REMARQUES DE VOCABULARI

banyador bañador

barnús albornoz

bloc d’eixida bloque de salida, poyete

braça braza

bussejar bucear

cabussar-se zambullirse

carrer calle

casquet (o gorra de bany) gorro de baño

clor cloro

cronòmetre cronómetro

escaleta escalerilla

eixida salida

esquena espalda

estil estilo

flotador flotador

immersió inmersión

natació natación

neopré neopreno

papallona mariposa

paret pared

prova proba

relleu relevo

respiració respiración

ritme ritmo

surada corchera

surar (o flotar) flotar

tovalla toalla

trampolí trampolín

ulleres de natació gafas de natación

Un poquet de gramàtica pràctica

Els verbs de la 3a conjugació: venir

En la frase extreta del diàleg Em sembla que jo també vindré a nadar, apareix, destacada en negreta, una forma del verb venir. Este verb presenta algunes irregularitats en els temps que et presentem tot seguit:

Present d’indicatiu

vinc

véns

ve

venim

veniu

vénen

Present de subjuntiu

vinga

vingues

vinga

vinguem

vingueu

vinguen

Imperfet d’indicatiu

venia

venies

venia

veníem

veníeu

venien

Imperfet de subjuntiu

vinguera

vingueres

vinguera

vinguérem

vinguéreu

vingueren

Passat simple

vinguí

vingueres

vingué

vinguérem

vinguéreu

vingueren

Futur imperfet

vindré

vindràs

vindrà

vindrem

vindreu

vindran

Imperatiu

vine

vinga

vinguem

veniu

vinguen

Cal posar compte perquè quan es vol fer servir l’imperatiu en forma negativa s’utilitzen les formes del subjuntiu. Per tant, Veniu prompte al concert si voleu assentar-vos prop de l’escenari, però No vingueu tard si no voleu perdre’s el primer monòleg, que és el millor.

Per a l’infinitiu hi ha també la forma vindre.

Es conjuguen com venir els seus compostos avenir-se, convenir, esdevenir, esdevenir-se, prevenir i revenir.

Castellanismes innecessaris

acovardar* acovardir

En totes les dictadures el poder intenta acovardir la dissidència amb amenaces i violència.

adiví –ina, adivinar* endeví –ina, endevinar

No sóc endeví, però tinc el pressentiment que Espanya guanyarà el Mundial de futbol.

bocacalle* cap de carrer, embocadura

Jacob viu tres caps de carrer més amunt.

héroe* heroi -ïna

Perseu és un dels grans herois de la mitologia grega.

jarra* gerra, gerro, pitxer

Cambrer, per favor, porta’ns una gerra ben freda de cervesa.

merlussa* lluç

L’especialitat d’este bar és el lluç a la planxa.

pato* ànec

En el Xúquer al seu pas per Antella hi ha molts ànecs.

otonyo* tardor

La tardor és la meua estació preferida perquè no fa ni molt de fred ni molta calor.

rebentó* rebentada

L’accident va ser causat per la rebentada d’una roda.

ròtul* rètol

M’han donat una subvenció per posar el rètol exterior de la botiga en valencià.

Més lèxic

Fons i fondo

La paraula fondo sovint s’utilitza inadequadament per a designar la ‘part inferior d’una cavitat’. En este sentit, però, l’única forma correcta en valencià és fons. Esta paraula també s’usa fent referència als ‘diners disponibles’: M’he quedat sense fons. Cal remarcar que el mot fons té sempre un valor gramatical de substantiu i que és invariable en nombre, de manera que tant en singular com en plural l’única forma existent és fons. La paraula fondo, no obstant, no és incorrecta: té un valor d’adjectiu i és sinònima de profund. De manera que podríem dir Esta part de la piscina és tan fonda que no toque el fons ni llançant-me des del trampolí.

Locucions, frases fetes i refranys

anar a pams: explicar una cosa detalladament. (cast. ir a paso a paso)

Anem a pams amb els temes perquè la reunió és molt important i cada u ha de saber el que ha de dir.

de gairell (de gaidó, de costat, de cantell, d’esquitllentes): de manera obliqua, de costat, en diagonal. (cast. de costado, al sesgo, de lado). Antònim: a dret fil.

Has penjat el quadre de gairell. En què estaves pensant?

de gom a gom (a pic de mall) Molt ple. Cobrint, l’aigua, el llit d’un riu de banda a banda. Omplint completament un local, una plaça, etc. (cast: a rebosar, a tope, hasta los bordes)

Està plovent molt i el riu va de gom a gom. Els manifestants omplien el carrer de gom a gom.

fer els ulls grossos: deixar passar alguna cosa aparentant no vore-la (cast. hacer la vista gorda)

En la nostra empresa alguns treballen poc i altres molt, però el cap fa els ulls grossos i, així, cada vegada l’ambient està més caldejat.

no es pot anar a missa i repicar (cast. quien mucho abarca poco aprieta).

Topònims

Encetem esta nova secció del Racó del Valencià amb l’objectiu de divulgar topònims tant de Petrer com de la resta de la Comunitat Valenciana i d’Espanya i el món. Els topònims no seguixen unes regles exactes de traducció i d’ortografia. És a dir, hi ha topònims que s’han valencianitzat i altres no, depenent de l’ús. Per exemple, tenim Ciudad Real o Saragossa. Pel que fa a la toponímia menor, partides, barrancs i altres topònims d’abast local, el més habitual és no fer cap traducció. Per tant, se solen mantenir com són coneguts històricament pels habitants del poble o ciutat. Així, podem trobar el Comptador a Petrer o Bolón a Elda. A més, hi ha vegades que un topònim menor petrerí ha pogut quedar fixat d’una forma que no s’adapta completament a la normativa ortogràfica i lèxica del valencià, però és com ha quedat fixat. Per exemple, el Fondo del Feo. Encara que es tracta de casos excepcionals.

Petrer

Alt de Càrdenes

el Comptador

el Sit

el Parat del Catxuli

el Rebentó

Altres llocs

Asp

el Fondó dels Frares

el Fondó de les Neus

Etiòpia

França

Galícia

la Xina

Logronyo

Saix

Sòria

La llicó en pdf!

One thought on “En la piscina”

  1. guerxo R, Emp. (de ~) / guinguet R (de ~) / guingoi R (de ~) / gallet R (de ~) / gairó (de-al ~) / gaidó (de ~) / gairell (de ~) / de caire(s) R, DIEC / d’escaire / biaix (en-a-al-de ~) / d’-a l’esbiaixada / de can-tell / a la guerxa / d’esquitllèbit / d’esquitllentes / de rellisquentes / a la biorxa DIEC / de tort / a la torta / a la corbella Bal. / de corberó Bal. / de corbeu-gorbeu Bal. (a la torta i recolzat) / de costellam Bal. / de costellantes Bal. / a la garrumbeu Bal. / a la bescunça-biscunça Bal. / de bescunç Bal. / de folondres Bal. / a la fotrenca-fotranca Bal. / a la gardanxa Bal. / a la xisclera Bal. / de rastell Val. (obliquament, de-al través, de costat) (Tenir la vista girada: mirar a la torta, mirar de través)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *